Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА WWW.RANCHO.BG

Въведение

Добре дошли в www.rancho.bg!

www.rancho.bg е уебсайт с платформа за публикуване на обяви и реклама, наричан по-долу RANCHO.BG или УЕБСАЙТ, която се използва от потребителите при условията, посочени по-долу.

Моля, запознайте се с настоящите условия, тъй като достъпът до разглеждането и използването по какъвто и да е начин на услугите на RANCHO.BG изисква съгласие, че сте запознати, разбирате и приемате настоящите Общи условия.

Тези общи условия се прилагат при първоначален достъп до Уебсайта и Услугите и имат обвързваща и задължителна сила на договорно споразумение, приложимо за всички версии и устройства, от които са достъпни услугите на RANCHO.BG.

 

Чл.1. Обхват и приложимост

1.1. Администратор на Платформата RANCHO.BG е “ИДС 1” ЕООД, търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, с ЕИК 206063917, със седалище и адрес на управление: Държава: БЪЛГАРИЯ, Област: Пазарджик, Община: Пазарджик, Населено място: гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул./ул. БАТАК № 20, ет. 3, ап. 10.

1.2. Общите условия се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица. Търговецът не носи отговорност за достоверността, точността, пълнотата на съдържанието на сайтовете, към които Уебсайтът препраща.

1.3. Общите условия влизат в сила от момента, в който Потребителят осъществи достъп за пръв път до Уебсайта или създаде потребителски Профил. Те са приложими при всяко посещение и използване на Услугите и ресурсите на Уебсайта и са валидни до заличаването (изтриването) на Профила на Потребителя и/или преустановяване използването на Уебсайта. Потребителят е отговорен за действията си във връзка с използването на Уебсайта и след закриване на потребителския му Профил.

1.4.1 Общите условия могат да се променят от страна на Администратора поради организационни, нормативни или технически причини, както и да се актуализират периодично по преценка на Администратора, за което Потребителят ще бъде уведомен.

1.4.2 Промени по преценка на Администратора могат да се извършват и по отношение на цените и условията на Платените услуги, предлагани от RANCHO.BG. Потребителят ще бъде информиран за всяка промяна чрез публикуване на информация на Уебсайта на страница „ЦЕНИ И РЕКЛАМА“ за нея, видима след надлежно влизане в потребителския му профил.

1.4.3 Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в Уебсайта. Ако не сте съгласни с направените промени или не сте удовлетворени от предлаганите от Платформата услуги, можете по всяко време да преустановите използването на RANCHO.BG и да изтриете своя Профил. След изтриване на Профила или прекратяване на договор/споразумение, сключено с RANCHO.BG във връзка с ползването на потребителски Профил и/или други услуги в RANCHO.BG, Потребителят губи достъп до информацията, предоставена или генерирана в хода на използването на Уебсайта.

1.5. Достъпът до Уебсайта и използването на Услугите ще се счита за изразено съгласие от Потребителя с настоящите Общи условия.

1.6. Създаването на потребителски профил е задължително условие за използване на Услугите, достъпни в Уебсайта и Платформата. С натискането на бутона “Регистрация”, Потребителят изразява своето изрично и информирано съгласие с настоящите Общи условия, с Политиката за защита на личните данни и Политиката за бисквитки на Администратора, публикувани в Уебсайта.

Чл.2. Дефиниции

Употребените по-долу думи, термини и съкращения, имат следното значение:

“Общи условия”, “ОУ” – Общи условия за използване на уебсайта www.RANCHO.bg.

“Уебсайт”“Сайт” – уебсайт с адрес (URL) www.rancho.bg, неговите приложения, мобилни и други версии.

RANCHO”, “Платформа” – платформа за обяви и реклама, собственост на Администратора, достъпна за потребителите чрез Уебсайта.

“Администратор” – търговско дружество “ИДС 1” EООД, което управлява и поддържа Уебсайта и Платформата.

“Потребител” – всяко дееспособно физическо лице или легитимно юридическо лице, което се е съгласило с Общите условия, достъпва Уебсайта, мобилни и други приложения и версии на Уебсайта и използва услугите и ресурсите на Администратора, достъпни в тях.

“Услуги” - всички услуги на Администратора, или на негови партньори и контрагенти, които са достъпни за потребителите на Уебсайта.

“Обява” – създадено от потребител съдържание (текст, изображение), съдържащо предложение за продажба на животни.

“Профил” - съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран потребител на Услугите в Уебсайта.

“Лимит” – определен от Администратора брой безплатни обяви, които потребител може да публикува в RANCHO.BG. Научете повече за видовете лимити тук.

Чл.3. Описание на услугите и политика на съдържанието

3.1. Администраторът предоставя, а Потребителят използва Услугите, такива „каквито са обявени”, съгласно параметрите и условията за тяхното използване, посочени в Уебсайта. Администраторът не е страна по сключваните между потребителите на Платформата сделки.

3.2. Услугите в Платформата, достъпни за използване от Потребителите, включват следните неизчерпателно изброени възможности:

(а) разглеждане на съдържанието на обявите в Платформата;

(б) публикуване на обяви за продажба на предлагани от Потребителите животни;

(в) възможност за комуникация с други Потребители на Платформата чрез модула за изпращане на съобщения или по телефон или друг начин, ако такъв е посочен;

(г) осъществяване на покупки и продажби на животни;

(д) използване на платени услуги за промотиране на обяви чрез поставянето им на предни места при търсене и закупуване на допълнителни позиции от обяви;

(е) други услуги

3.3. По усмотрение на Администратора, Услугите могат да бъдат обновявани, модифицирани, допълвани, разширявани или стеснявани по своя обхват и преустановявани по всяко време.

3.4. През Платформата могат да се извършват плащания и други транзакции, като се използват доставчици - трети страни. Вие приемате и се съгласявате, че RANCHO.BG (“ИДС 1” EООД)  не е страна по такива сделки, няма контрол върху нито един елемент от такива транзакции и не носи отговорност спрямо която и да е страна във връзка с такива транзакции.

3.5. Потребителят използва Услугите и Уебсайта на свой собствен риск и отговорност относно съответствието на използваните услуги с неговите представи и очаквания.

Чл.4. Достъп до Услугите

4.1. Услугите в Платформата са предназначени за Потребители, които са пълнолетни и дееспособни за сключване на сделки. С достъпа до Уебсайта и с приемането на настоящите ОУ, Потребителят декларира, че е пълнолетен и отговаря на тези условия.

4.2. Потребителите, които осъществяват достъп до Уебсайта от други територии, извън България, са отговорни за своите действия в съответствие с всички приложими местни закони на територията, от която се осъществява достъп до Уебсайта.

4.3. Администраторът си запазва правото да откаже достъп до Услугите, или да отхвърли искане на Потребител за създаване на регистрация, в случай, че посочената от Потребителя информация е невярна, неточна или непълна и в други случаи, предвидени в ОУ.

4.4.1 Потребителски профил може да бъде блокиран или неговите функционалности да бъдат ограничени, ако по преценка на Администратора или по данни на разследващи и съдебни органи е установено или е в процес на установяване, че през този Профил са извършени или се извършват измами във връзка с услугите или ако Потребителят е извършил или участвал в действия, които са незаконни или в нарушение на настоящите ОУ и приложенията към тях и/или увреждат правата, свободите и законните интереси на Администратора, потребителите или на трети лица.

4.4.2 Достъпът до Услугите в Платформата не следва да се разглежда или тълкува по никакъв начин като безвъзмездно предоставяне на лицензи или права на собственост, включително авторски права или други права на интелектуална и индустриална собственост.

4.5. При създаването на потребителски профил, Потребителят има възможност да изрази своето информирано съгласие да получава всякакви рекламни съобщения и нотификации в мобилните приложения и мобилните версии на Уебсайта, бюлетини, кампании както и всякакви други съобщения, включително SMS, изпратени от Администратора до регистрирания от Потребителя имейл адрес и телефонен номер.

4.6. Потребителят има право на една регистрация в Уебсайта като физическо лице.

4.7. Всички права, собственост и законни интереси върху Уебсайта или във връзка с Платформата, които не са изрично предоставени в тези ОУ, принадлежат на Администратора.

4.8. Обявите в платформата RANCHO.BG се публикуват платено. Администраторът определя по свое усмотрение лимит на безплатните обяви, като го оповестява на сайта без предизвестие. Обяви в рамките на Лимита се публикуват безплатно. Обяви, чийто брой надвишава Лимита, стават неактивни до закупуването на допълнителни позиции. Администраторът си запазва правото да променя броят обяви в рамките на Лимита по негово усмотрение, когато и както сметне за добре.

4.9. Изтриването (заличаването) на потребителския Профил може да се извърши чрез изпращане на електронно съобщение до публично оповестения контактен имейл на платформата, в което да направи еднозначно волеизявление за изтриване на профила.

Чл.5. Права, задължения и отговорност на Потребителя

5.1.1 Потребителят има право да регистрира един потребителски профил и да използва законосъобразно услугите в Платформата в съответствие с настоящите ОУ. В случай, че един и същи телефонен номер се използва в повече от една регистрация, ще се счита, че последните се администрират от едно и също лице. В този случай една от регистрациите остава активна по преценка на администратора, а другата/другите ще бъде/бъдат с ограничена функционалност.

5.1.2 Потребителят може да прекрати по всяко време използването на Услугите и да поиска заличаване (изтриване) на своя профил по реда на т. 4.9. от настоящите общи условия.

5.2. Потребителят се задължава:

(1) Да осъществява достъп до Платформата и Уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени в него, реализирани чрез нормалната функционалност на Уебсайта и да го използва законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите ОУ.

(2) Да не възпроизвежда, копира, дублира, модифицира, създава производни или адаптирани, цели или отделни части от Платформата, или по друг начин да не предоставя в каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, с комерсиална или некомерсиална цел, каквато и да е информация, съдържание, данни за потребители, технология или ноу-хау, извлечени в цялост или частично от Уебсайта, включително от неговите мобилни версии и приложения.

(3) Да не разстройва пълната или частична функционалност на Уебсайта, да не претоварва трафика и да не генерира прекомерно голям трафик, да не прави опит за получаване на неоторизиран достъп до каквато и да е част от Уебсайта или до съответните компютърни системи, сървъри или мрежа, поддържани от Администратора.

(4) Да не публикува, изпраща по имейл или по друг начин да предоставя достъп, в т.ч. и под формата на линк, до всякакво съдържание (текст, аудио, видео, изображения или друго, в т.ч.), което:

 1. е незаконно, увреждащо, заплашително, насилствено, клеветническо, опетняващо, или увреждащо;
 2. е от политическо естество;
 3. е от порнографско естество, включително съдържащо голота, сексуално или развращаващо съдържание;
 4. е расистко или дискриминационно спрямо която и да е раса, религия, вероизповедание, националност, пол или каквато и да е родова принадлежност на индивида;
 5. съдържа лични данни и друга идентифицираща информация по отношение на друго лице без неговото разрешение;
 6. е невярно или подвеждащо;
 7. съдържа линкове към конкурентни на Платформата уебсайтове;
 8. рекламира продажбата на незаконни стоки;
 9. нарушава всякакво приложимо международно, федерално, национално или местно законодателство по отношение на авторски права, патентни, търговски марки или други права на интелектуална собственост;
 10. съдържа вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или други материали, които са зловредни или технологически вредоносни;
 11. нарушава обичайния поток с прекомерно количество съобщения; или
 12. съдържа подвеждащи данни за контакт с цел да се прикрие действителния произход.

(5) В допълнение Потребителят се задължава да не:

 1. осъществява контакт с потребители, които не желаят да бъдат обезпокоявани;
 2. упражнява тормоз върху други потребители;
 3. събира лични данни относно потребители за търговски или незаконни цели;
 4. използва самоличността на други лица;
 5. публикува обяви за животни, които не са релевантни към категорията, където подобно съдържание е публикувано;
 6. публикува едно и също животно в повече от една категория;
 7. използва, показва, публикува, пренасочва, споделя или по друг начин прави достъпни каквито и да е неразрешени или неоторизирани рекламни, маркетингови, промоционални и други материали, които са извън обхвата на предоставените в Уебсайта услуги и съдържание, нито да разпространява, изпраща т.нар. "junk mail", "spam", "chain letters", "pyramid schemes" или каквито и да е форми и средства за търсене и набиране на клиенти, реклама, непоискани търговски съобщения, дублиращи се и мултиплициращи се съобщения. При получаване на подобни съобщения, Потребителят трябва незабавно да информира Администратора;
 8. прави опити за неоторизиран достъп до Платформата, сървъра, на който Платформата се съхранява или до който и да е сървър, компютър или база данни, свързани с Платформата.

(6) Да публикува обяви, които отговарят на изискванията на ОУ, включително на условията в Приложенията към ОУ и не нарушават разпоредби на действащото законодателство.

(7) Да не публикува обяви и да не изпраща съобщения до други потребители, в които се предлагат за продажба акцизни стоки, забранени за продажба по реда на българското и европейското законодателство, включително, но не само: алкохол и алкохолни напитки, тютюневи и свързани с тях изделия, енергийни продукти и електрическа енергия. Потребителите, публикували обяви в нарушение на тази забрана, носят административно наказателна отговорност по силата на ЗАДС.

(8) Да пази в тайна имейл адреса и парола за достъп в Платформата, да не използва профилите на други потребители, нито да предоставя своя профил за използване от други лица.

(9) Да не нарушава поверителността на други потребители на Платформата чрез събиране, съхранение и разпространение на информация за други потребители или публикуване на техни снимки без тяхното изрично съгласие, с изключение на случаите, когато тези действия са съвместими със законовите разпоредби.

(10) Да не използва търговските марки на RANCHO.BG, както и да не нарушава други права на интелектуална собственост на Администратора и свързани с него дружества, партньори или на негови праводатели в съответствие с разпоредбите на чл. 10 в ОУ.

(11) Да действа добросъвестно и законосъобразно в отношенията си с трети страни и/или други потребители на Услугите на Администратора, включително, но не само при воденето на преговори, сключването на сделки, продажбата, заплащането и доставката на стоки и услуги, предлагани чрез Платформата. Потребителят носи пълна отговорност за вреди във връзка с наличността, качеството, годността и съответствието на предлаганите от него артикули с описанието и действителното им състояние.

5.3. Потребителят отговаря за съдържанието на публикуваните през Профила му обяви, за изпратените от него съобщения и за всички свои действия или извършени през неговия профил във връзка с използването на Платформата. Потребителят се задължава да обезщети Администратора за всички претърпени загуби и разходи, включително, но не само за наложени имуществени санкции на Администратора в резултат на противоправно поведение от страна на Потребителя.

5.4. Потребителят няма право да изтрива регистрацията си с цел повторно публикуване на обяви.

5.5. Потребителят носи пълна отговорност за съдържанието, което публикува, предоставя или споделя чрез Услугите, включително, но не само за всяка информация (писмена, аудио и други), която споделя, изпраща до други потребители и отговаря без ограничения за последиците от своите действия и причинените вреди в пълен размер.

5.6. Във връзка с публикуваното и споделено от него съдържание, Потребителят потвърждава и гарантира, че: а) за времето, през което съдържанието е налично в Уебсайта притежава необходимите разрешения (лицензи, права, съгласие) от правоносителите да използва това съдържание в Уебсайта и дава своето съгласие съдържанието му да бъде използвано от Администратора във връзка с предоставянето на Услугата; б) има писменото съгласие и/или разрешение на всяко лице - физическо или юридическо, чиито данни се посочват или свързват със съдържанието, публикувано от Потребителя.

5.7. Публикувайки определено съдържание в Платформата, Потребителят запазва правата си върху съдържанието, като предоставя на Администратора безусловен, неизключителен, непрекъснат, световен, безвъзмезден, прехвърлим и оттегляем лиценз за използване, възпроизвеждане, разпространение, създаване на производни произведения във връзка с Уебсайта и Услугите, предоставяни от Администратора, включително, но не само с цел популяризирането им във всички медийни формати и канали.

5.8. С публикуване на съдържание, в която и да е публично достъпна част на Уебсайта, Потребителят оправомощава Администратора да налага забрани за неоторизирано пренасяне, показване, копиране, дублиране, възпроизвеждане или използване на съдържанието, от която и да е трета страна, без необходимото за това изрично разрешение. Потребителят предоставя на всеки друг потребител на Уебсайта неизключително право за достъп до неговото съдържание чрез Уебсайта (този лиценз изключва случаите на пренасяне и всякаква друга употреба с комерсиална цел). Посочените права са валидни до момента, в който Потребителят или Администраторът премахне или изтрие това съдържание от Уебсайта.

Чл.6. Права и задължения на Администратора

6.1. Администраторът има право:

(1) Да откаже публикуването или да премахне без предупреждение публикувани обяви, които: (а) противоречат на настоящите ОУ или на приложимото законодателство; или (б) засягат или биха могли да засегнат икономически или други законни интереси на Администратора, на негови партньори и контрагенти, правата на потребителите и други трети лица или друг значим обществен интерес.

(2) Да блокира достъпа на Потребител до профила му и/или да премахне негови обяви, без задължение за уведомяване или посочване на причини в следните, неизчерпателно изброени случаи, когато: (а) Потребителят нарушава настоящите ОУ или приложимото действащо законодателство; (б) Потребителят уврежда интересите на други потребители, на Администратора или на трети страни; (в) когато Администраторът е получил разпореждане от съдебни или разследващи органи; (г) при извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия профил, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на Платформата; (д) при констатиране от страна на Администратора, че Потребителят използва и достъпва Услугите на Платформата чрез два профила едновременно.

(3) Да разреши или да откаже създаването на нов Профил от Потребител, чийто профил е блокиран, ограничен или заличен от Администратора.

(4) Да отложи публикуването на обява на Потребител с цел извършване на модерация за съответствието на съдържанието на обявата с настоящите ОУ и приложимото законодателство.

(5) Да променя по собствена преценка категорията на всяка обява, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия. Потребителят се съгласява и приема без възражения, че негова обява може да бъде преместена без предупреждение в друга категория, която Администраторът счита, че е правилна и подходяща за съответната обява.

(6) Да променя по свое усмотрение датата на публикуване на безплатните обяви и да ги размества във връзка с последователността на появата им на Платформата, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия.

(7) Да прави промени в Уебсайта и Услугите във връзка с поддържането, развитието или подобряване качеството на Услугите, да разширява или стеснява обхвата на услугите по всяко време, по свое усмотрение и без задължение за посочване на причини за своите търговски решения. Администраторът може по свое усмотрение във връзка с кампании да предоставя бонуси, поощрения и други стимули на избрани от него категории потребители (например активни потребители). Администраторът има право да променя цените на определени категории платени услуги за лимитиран период в зависимост от състоянието на пазара на съответните услуги с цел оптимизиране на цените и привеждането им в съответствие с актуалните пазарни цени.

(8) Да организира промоции, оферти, игри, анкети, проучвания с цел подобряване качеството на Услугите, които предоставя. RANCHO.BG в качеството си на Администратор има право да използва публикуваните от потребителите обяви и съдържание на сайта за целите на провеждане на организираните от RANCHO.BG маркетинг и/или рекламни активности, както и всякакъв друг вид кампании за представяне или популяризиране дейността на RANCHO.BG. С публикуването на обява потребителите се съгласяват тази обява и нейното съдържание на сайта да бъдат ползвани изцяло или отчасти, самостоятелно или заедно с други обяви, в маркетинг и/или рекламни активности и кампании за представяне или популяризиране дейността на RANCHO.BG.

(9) Да визуализира в Платформата обяви при търсене и разглеждане в десктоп и мобилната версията на Уебсайта. Тази визуализация се прилага при извършване на общо търсене от страна на потребителите чрез критериите „спонсорирани“, „най-нови“, „най-евтини“ или „най-скъпи“.

(10) Да променя лимита както и когато сметне за добре, като оповестява това на платформата/уебсайта.

6.2. Администраторът не е страна, нито е посредник в сделките между потребителите на Платформата и не гарантира, че потребителите са пълнолетни и дееспособни лица.

6.3. Администраторът не носи отговорност извън установения в закона минимум за:

(1) Действия на потребители и трети лица, които представляват нарушение на настоящите ОУ и за вреди, причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща/подвеждаща информация от потребители на Платформата и трети лица.

(2) Законността, качеството или безопасността на продуктите, предлагани от потребители, нито за точността или верността на информацията, предоставяна от потребителите.

(3) Каквито и да е публикации в Платформата или извън нея, които не са създадени от самия Администратор.

(4) За потребителското съдържание, под каквато и да е форма (текст, файлове, графики, снимки, рисунки, прикачени файлове и други), достъпно, видимо или изпратено до други потребители в Платформата.

6.4. Администраторът не носи отговорност и не дава гаранции за:

(1) Съответствието на обявите и съдържанието на сайта с очакванията на потребителите, включително за постигане на професионални, бизнес цели, доходност и други, както и за удовлетворението на Потребителя от избраните от него стоки или услуги. В случай, че Потребителят има съмнение относно качеството на Услугите или на Уебсайта по отношение на неговото съдържание или надеждност, Потребителят не трябва да използва Платформата и Уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Потребителят продължи да използва Услугите и Уебсайта, отговорността за това решение е изцяло негова с всички последици от това и Администраторът не носи каквато и да е отговорност за вреди, претърпени от Потребителя във връзка с използването на Уебсайта, извън предвидените в закона случаи.

(2) Сайтът да се поддържа неограничено във времето или да остане непроменен по отношение на своите външен вид и характеристики;

(3) Публикуването и осигуряване на видимост до всяко потребителско съдържание.

Чл.7. Платени услуги. Методи на плащане. Възстановяване на суми.

7.1. Платените услуги в Платформата осигуряват възможности за публикуване на обяви над Лимита(услуга „Публикуване на обява/и“) и приоритетно показване на обява(услуга „Приоритетно показване на обява“) при търсене пред безплатните. Цените за платените услуги в платформата са обявени в категория ЦЕНИ И РЕКЛАМА на платформата. Заплащането на платените услуги в Платформата може да се извърши само в българска валута. Използването на която и да е платена услуга в Платформата не гарантира изключителност на рекламираната обява. “Неизключителност на обявите” означава запазено право на Администратора да поставя банери, текст, видео и други рекламни материали на трети лица (включително конкуренти на Потребителя, публикувал обявата) навсякъде в сайта, включително и в пространството, заето от която и да е обява в RANCHO.BG. Администраторът има същите неограничени права и по отношение на обяви, които са публикувани безплатно и във връзка с които не е използвана каквато и да е платена услуга на платформата.

7.2. Приоритетно показване на обявите се осъществява чрез показването им на заглавната страница на Платформата и/или в списъка за съответната категория и/или при търсене и/или по друг начин, определен в условията на съответната платената услуга.

7.3. Плащането на платените услуги може да се извърши чрез:

(а) Плащане с СМС услуга;

(б) Плащане по банков път.

7.4. Потребителят може чрез SMS да закупи услуга “Публикуване на обява/и“, която дава възможност за публикуване на обява/и на платформата.

7.5. Потребителят може чрез SMS да закупи услуга  „Приоритетно показване на обява“, която дава възможност за показване на приоритетната обява на заглавна страница на Платформата и/или в списъка за съответната категория и/или при търсене и/или по друг начин, определен в условията на съответната платена услуга.

7.6. Цените на двете услуги, които предлага Платформата, могат да варират в зависимост от категорията, в която са публикувани обявите, периодът и позицията на приоритетно показване и публикуване, както и цената, за която е публикувана конкретната обява. Администраторът си запазва правото да премахва/предлага/променя услугите на платформата.

7.7. При едновременно използване на услугите “Публикуване на обява” и “Приоритетно показване на обява“, Потребителят следва да прецени срока на всяка една услуга, която купува, в зависимост от това, след колко време изтича срока на другата услуга. Също така, при използване на услугата „Приоритетно показване на обява“ на безплатна обява(част от лимита), потребителят следва да съобрази срока на последната. Администраторът не възстановява суми за платени услуги за приоритетно показване на обяви, чийто срок изтича по-късно от датата на която изтича срокът на публикуване на съответната обява, нито удължава срока за увеличение на Лимита.

7.8. Администраторът издава съответния счетоводен законоизискуем документ за сумите, които потребителите са платили за услугите, с изключение на плащанията, направени чрез SMS. За плащанията по банков път Администратора издава данъчна фактура, която изпраща на потребителя на електронния адрес, асоцииран с профила на потребителя в RANCHO.BG.

7.8. Платени суми за услуги в платформата не подлежат на връщане.

7.9. Потребителят не може да се отказва от платена услуга и да иска възстановяване на сумата, с изключение на случаите в които Администратора и Потребителя имат подписано допълнително споразумение.

7.10. В случай, че на Потребител са възстановени суми без основание, Администраторът има право да получи обратно тези суми от Потребителя.

7.11. При изтриване на профил и/или блокиране на обява и/или промяна на обява и/или блокиране на профил и/или друга хипотеза водеща до скриване/изтриване/непоказване на приоритетно показана обява или на обява, публикувана чрез платена услуга, Администраторът не дължи връщане на суми. 

Чл.8. Публикуване на обяви

8.1. Публикуването на обяви е достъпно за регистрирани в Платформата Потребители. Забранено е публикуването на обяви с различна насоченост от селскостопански животни, домашни любимци и други животни. Забранява се публикуването на обяви за животински видове, за които има забрана за търговията/превоза/продажбата/размяната по силата на българската или европейската нормативна уредба, в т.ч. неизчерпателно изброени видове в Приложение 1 към настоящите общи условия.

8.2. Успешното създаване на потребителски профил изисква попълването на данните в задължителните полета на електронния формуляр за регистрация в RANCHO.BG.

8.3. След изпращане на попълнения формуляр, Потребителят получава съобщение от Администратора на имейл адреса, посочен при регистрацията. В съобщението е посочен начина за потвърждаване на регистрацията, ако е необходимо такава. Не се допуска регистрирането на един и същ мобилен номер за повече от един потребителски Профил. Ако един и същ мобилен номер е посочен в два и повече Профила, последните се изтриват от Администратора

8.4. Потребителят е длъжен да не предоставя невярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта.

8.5. Достъпът до профила на Потребителя се осъществява чрез въвеждането на регистрирания мейл адрес и парола или чрез опцията “Facebook вход”.

8.6. Обявите на Потребителя се архивират в профила му след изтичането на 30 дни, считано от датата на публикуването им, освен ако тези обяви не са подновени преди изтичането на 30-дневния срок.

8.7. Ако обявата не бъде подновена, същата автоматично ще бъде архивирана. Потребителят може да редактира сам своите обяви, чрез натискане на бутона „Редактирай обявата“. Архивираните обяви могат да бъдат отново активирани от потребителя, чрез бутона „Активирай обявата“ при условие, че не е надвишен Лимита.

8.8. Във всички случаи, в които възникне проблем с обява на Потребител (технически, неправилна категория, статус на обява или друг), същият следва да се свърже с Администратора чрез формата за контакт и да опише конкретния проблем с обявата.

8.9. За да публикува обява, Потребителят трябва да изпълни следните условия:

(1) Да посочи какво животно продава.

(2) Да посочи възрастта и килограмите на животното.

(3) Да посочи дали има родословие.

(4) Да посочи дали обявата има цена или е по договаряне. Съответно ако има цена, дали тя е за килограм или за брой.

(5) Да посочи описание на обявата в т.ч. и заглавие.

(6) Да прикачи снимка на продаваното животно.

(7) Да въведе данни с имена, телефон за контакти, местонахождение на животното и имейл адрес.

(8) Да посочи информация за транспорта на животното дали се поема от продавача, купувача или личен транспорт. 

(9) Да не публикува обяви, които указват, че цената всъщност е във валута, различна от посочената в обявата.

(10) Да избере най-подходящата категория за обявата. Администраторът може да върне за редакция обява, която е определена в неправилна категория. Също така, администраторът има право да промени категорията с по-подходяща.

(11) Да притежава авторските права върху приложените снимки или разрешение за използването им от съответните правоносители. Обяви задължително трябва да имат и лично направени снимки. Да не използва търговски марки, географски означения и други обекти на интелектуална собственост в своите обяви ако не притежава правата върху тях или е легитимен ползвател. В случай, че Потребителят публикува в Платформата лични данни и/или съдържание, собственост на трети лица, същият потвърждава, че е получил изричното съгласие на лицето да публикува и да посочи в обявата тези данни и съдържание.

(12) Да напише обявата на български език (на кирилица). Употребата на латински букви е разрешена, ако обявата е на български език (кирилица) и алтернативно е преведена и на друг език, както и за обозначаване на търговски марки и модели на артикули, както и за описание на технически текст/параметри.

(13) Да не публикува/изпраща уеб адреси и линкове към други сайтове за обяви.

(14) Да не публикува дублиращи се обяви. За “дублиращи” се смятат обяви с еднакви или сходни описания, заглавия и снимки, както и такива, които предлагат подобни артикули.

(15) Да не публикува обяви с посочени за контакт телефонни номера с добавена стойност.

(16) Да не публикува обяви, рекламирани в Платформата чрез способи, различни от предлаганите от Администратора.

(17) Да не публикува обяви за услуги за групово пазаруване от международни сайтове.

(18) Да не публикува обяви единствено с рекламна цел, т.е. без да описва в тях конкретни артикули.

(19) Да не публикува обяви за артикули, чиято продажба е забранена със закон. В случай, че Потребител публикува една или повече обяви в нарушение на този член, същият е длъжен да обезщети Администратора за всички вреди от нарушението в пълен размер, включително за наложени имуществени санкции от контролни органи и присъдени разноски.

(20) Потребителите имат право да редактират публикуваните от тях обяви в рамките на техническата възможност, заложена от Администратора.

(21) Потребителят се задължава да не използва в обявата снимки и изображения, които съдържат визуално натрапчиви и отличаващи се елементи и ефекти, включително, но не само:

(i) цветни рамки около самите снимки и изображения;

(ii) надписи, гласящи "Промоция", "Разпродажба", "Ликвидация", "Последни бройки" и други подобни изявления, които биха променили потребителското поведение чрез твърдения за изгодност на сделката, намаления на цени, промоционални оферти, уникалност или претенции за качество на предлаганите стоки или услуги, изчерпване на количества, срокове за валидност на дадени условия и пр.;

(iii) визуални ефекти и добавки върху снимките и изображенията с цел привличане на вниманието на потребителите, които видимо открояват визуално съответната обява от останалите обяви в сайта.

Чл.9. Права на интелектуална собственост на Платформата

9.1. Потребителят приема и се съгласява, че съдържанието на Уебсайта, различно от потребителското съдържание, включително, но не само: текстове, софтуер, кодове, графики, снимки, звуци, музика, видео, интерактивни функции и подобни („Съдържание”), както и търговските марки, регистрирани и нерегистрирани дизайни, са собственост на RANCHO.BG или са лицензирани от съответните правоносители, и са защитени с авторски и други права на интелектуална собственост. Във връзка с предоставянето на услугите, Уебсайтът може да съдържа някои обекти на интелектуална собственост, притежание на трети страни. Използването на тези обекти може да бъде предмет на лицензионно споразумение, сключено между тези трети страни и RANCHO.BG. Потребителят се задължава да не извършва никакви действия, изразяващи се в: реверсиран инженеринг, декомпилиране или отделяне по друг начин на тези обекти, като никоя част от настоящите Общи условия не следва да се разбира като предоставяне на права във връзка с тези обекти. Съдържанието и Услугите на Уебсайта се предоставят такива, каквото са, единствено за информация и лична употреба на потребителя, и не могат да бъдат използвани, копирани, пресъздавани, разпространявани, споделяни, излъчвани, изобразявани, продавани, или по друг начин използвани за каквито и да било цели, без изричното предварително писмено съгласие на съответния притежател. RANCHO.BG си запазва всички права върху Уебсайта и Съдържанието. Потребителите се задължават да не предприемат действия, свързани с използване, копиране или разпространение на която и да е част от Съдържанието, освен при наличието на изрично съгласие за това, включително всякаква употреба, копиране и разпространение на Съдържанието на трети страни, получени чрез Уебсайта за каквито и да е търговски цели. Всякакви действия по възпроизвеждане, модифициране, създаване на производни обекти, извличане на Съдържанието в цялост или частично, включително, но не само scraping или други форми на извличане на данни и/или пренасяне на Съдържанието на Уебсайта към други източници, както и компилации са изрично забранени. Копирането или възпроизвеждането на Уебсайта, Съдържанието или която и да е част от тях за бъдещо възпроизвеждане или използване, са изрично забранени.

Чл.10. Обезщетение

10.1. Потребителите обезщетяват за вреди и освобождават от отговорност RANCHO.BG, неговите служители, дъщерни дружества, филиали, възложители, агенти, доставчици на услуги във връзка с всякакви искове, жалби, вреди, имуществени санкции, задължения, загуби, разходи или съдебни разноски, произтичащи от: (1) нарушение на която и да е разпоредба на настоящите ОУ или на приложимото законодателство; (2) нарушаване на права на трета страна, включително, но не само права върху интелектуална собственост, търговска марка, търговска тайна или друго право на собственост или на поверителност; или (3) всяка жалба, съдържаща твърдения във връзка с това, че съдържанието, публикувано от потребителя е причинило вреда на трета страна. Това задължение за отговорност и обезщетение е валидно и при промяната на настоящите ОУ, както и прекратяване и преустановяване на използването на Услугите и на Уебсайта от страна на потребителя.

Чл.11.Съобщения и нотификации

11.1. В процеса на регистрация, чрез приемане на настоящите общи условия, Потребителят изразява своето изрично съгласие за получаване на маркетинг комуникация, оферти и съвети от Администратора и негови партньори.

Чл.12. Поверителност

12.1. Използването на платформата и нейните Услуги се считат за изразено от Потребителя съгласие личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на Платформата, съгласно ОУ и публикуваната в уебсайта Политика за поверителност, постоянно достъпна на следния адрес.

12.2. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.

12.3. Потребителят се съгласява да получава системна информация и съобщения от Администратора във връзка с използването на Уебсайта и Платформата, включително, но не само: при промени в ОУ, Приложенията към тях и приложимото законодателство, промени във вида и характеристиките на Услугите, промени в цените, както и други промени, които засягат съществени права на Потребителите.

12.4. В определени случаи, напр. когато Администраторът има основателни съмнения за нарушение на Общите условия и правила за използване на RANCHO.BG, приложимите закони или за разкриване на престъпление или предотвратяване на нарушение, Администраторът има право на достъп до изпратените съобщения от потребителите.

Чл.13. Допълнителни и общи разпоредби

13.1. Администраторът има право да установява ограничения относно използването на Услугите, свързани с:

(а) броя визуализирани обяви  при извършване на общо търсене от страна на потребителите чрез критериите „най-нови“, „най-евтини“ или „най-скъпи“ обяви;

(б) максималния брой дни, през които потребителското съдържанието ще се поддържа;

(в)  максималния брой и размер на публикациите, имейл съобщенията или друго съдържание, което може да се предава или съхранява от Услугата;

(г) честотата, с която потребителите могат да получават достъп до Услугата или Уебсайта. 

Потребителят разбира и приема, че достъпът на потребители до определени обяви може да бъде повлиян от въведеното от RANCHO.BG ограничение на броя на визуализирани обяви  при извършване на общо потребителско търсене съответно на „най-нови“, „най-евтини“ или „най-скъпи“ обяви. Потребителят е информиран и разбира, че ограничението, наложено от Администратора на Платформата, е свързано с неговата сигурност и е във връзка със зачестили опити за кражба на акаунти и неправомерно автоматично сваляне на съдържание от Уебсайта на Платформата с цел анализ или злоупотреба. Ограничението е част от редица технически и организационни мерки, предприети от Администратора. Потребителско търсене по ключова дума или чрез филтри не е засегнато от ограничението на Администратора.

Потребителят потвърждава и приема, че RANCHO.BG не носи отговорност за изтриването или невъзможността за съхраняване на съдържанието в Уебсайта. Потребителят се съгласява, че RANCHO.BG си запазва правото по всяко време да променя или прекратява Услугата (или която и да е част от нея) с предизвестие и RANCHO.BG не носи отговорност пред потребителите или третите страни за такава промяна или прекратяване на Услугата. Потребителят приема и се съгласява, че RANCHO.BG, по свое собствено усмотрение, има правото (но не и задължението) да изтрива или деактивира неговия профил, да блокира неговия имейл или IP адрес или по друг начин да прекрати потребителския достъп или ползване на Услугата (или на част от нея) незабавно и без предизвестие и да премахне всяко съдържание в Услугата при нарушение на ОУ, Приложенията към тях, Политиката за поверителност и приложимото законодателство и законните интереси на Администратора от страна на потребител.

13.2. Потребителят приема и се съгласява, че използването на Уебсайта и Услугата е изцяло на негова отговорност, както и че Уебсайтът и Услугата се предоставят такива, каквито са, без каквито и да е гаранции. Всякакви изрични и подразбиращи се гаранции, включително, но не само, гаранции за пазарна реализация, доходност, годност за определена цел, ненарушаване на права на трети страни, са изрично изключени, доколкото това е позволено от закона. RANCHO.BG не поема отговорност или гаранции, надвишаващи законоустановения минимум относно точността и пълнотата на съдържанието на Уебсайта или съдържанието на който и да е уебсайт на трета страна, свързан с Уебсайта, и не поема никаква отговорност относно: (I) грешки или неточности в съдържанието, (II) претърпени имуществени или неимуществени вреди от всякакво естество, настъпили в резултат от достъпа до и използването на Уебсайта и Услугата, (III) всякакъв неоторизиран достъп до или използване на нашите Услуги и/или всякаква лична или финансова информация, съхранявана чрез тях, (IV) всякакви нарушения или прекъсвания на връзката с Уебсайта, (V) всякакви бъгове, вируси, троянски коне или други подобни, които могат да бъдат предавани на или чрез Уебсайта от трета страна, и/или (VI) всякакви грешки или пропуски в съдържанието или загуби или вреди, настъпили в резултат на съдържание, което е публикувано, изпратено чрез имейл, комуникирано, излъчено или по друг начин станало достъпно на Уебсайта или Услугата. RANCHO.BG не гарантира, препоръчва, нито поема отговорност за който и да е продукт или услуга, предлагани от трета страна чрез Уебсайта, свързани чрез хиперлинкове уебсайтове или включени в банер или друг вид реклама. RANCHO.BG не представлява страна по сделката и не носи отговорност за съблюдаването на нейното изпълнение между потребители, както и между потребители и/или трети страни, доставчици на продукти или услуги.

13.3. При никакви обстоятелства RANCHO.BG, неговите служители, ръководство или представители не поемат отговорност за преки, косвени, инцидентни, специални, последващи или други вреди над законоустановения минимум (дори и когато RANCHO.BG са били предупредени за възможността от настъпването на тези вреди), произтичащи по какъвто и да е начин от използването на Уебсайта или Услугата, включително, но не само, когато тези вреди произтичат от правилно или неправилно използване на Уебсайта или Услугата, от неспособността за използване на Уебсайта или Услугата, както и от прекъсването, преустановяването, промяната или прекратяването на Уебсайта или Услугата. Това ограничаване на отговорността следва да се прилага и по отношения на вредите, настъпили в резултат на други услуги или продукти, получени чрез или рекламирани във връзка с Уебсайта или Услугата или чрез линкове на Уебсайта, както и в резултат на получена информация, мнения или съвети, предоставени чрез или рекламирани във връзка с Уебсайта или Услугата или всякакви линкове на Уебсайта. Потребителят разбира и приема, че RANCHO.BG не носи отговорност за публикациите на потребителите или за клеветнически, обидни или незаконни действия от страна на други потребители или трети страни, както и че рискът от вреди, настъпили в резултат от гореизброените, се носи изцяло от Потребителя. RANCHO.BG не дава никакви гаранции, че Уебсайтът е подходящ за използване на други територии. Тези потребители, които осъществяват достъп до Уебсайта от други юрисдикции, действат на свои отговорност и риск, както и носят отговорност относно спазването на местното законодателство.

13.4. Правата, които тези ОУ предоставят на потребителите не могат да бъдат прехвърляни от тях на трети лица.

Чл.14. Приложимо право. Жалби

14.1. В случаите, когато услуги в Платформата не са изпълнени или не са изпълнени в съответствие с разпоредбите на ОУ, Потребителят има право да подаде жалба в електронна форма чрез формата за контакт или чрез писмо на хартиен носител, адресирано до пощенския адрес на Администратора. Жалбата трябва да съдържа най-малко името на Потребителя, електронния адрес, посочен в профила му или използван за публикуване на обяви или пощенския му адрес, както и описание на съответната нередност.

14.2. Жалбата се подава в срок най-късно до 14 дни след настъпване на основанието за жалбата. Администраторът има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.

14.3. В случай, че данните или информацията в жалбата са недостатъчни, Администраторът може да се свърже с Потребителя преди да вземе становище по жалбата, за да попълни липсващите данни в необходимата информация.

14.4. Администраторът разглежда жалбата в рамките на 14 дни след датата на получаването й. Отговор на жалбата се изпраща на мейл адреса или пощенския адрес, от които Потребителят е изпратил жалбата.

14.5. Гореописаната процедура се прилага и по отношение на всякакви други жалби от трети лица, изпратени до Администратора във връзка с Платформата. По всички въпроси, които се нуждаят от допълнително уточнение или не са уредени в настоящите ОУ, Потребителят може да се свърже с Администратора чрез формата за контакт.

Чл.15. Контролни органи и алтернативно решаване на спорове. Медиация.

15.1. Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6; тел.: 02/933 056 и тел. 02/9884218 и телефон на потребителя: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg.

При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при които не е постигнато споразумение, Потребителят може да отнесе спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес www.kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС.

15.2. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на приложимото действащо българско законодателство. Спорове във връзка с използването на Уебсайта и Платформата, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или при условията на АРС, ще се отнасят за разглеждане от компетентния български съд.

15.3. Опцията за медиация е доброволна. RANCHO.BG си запазва правото да откаже да участва в медиация.

 

Приложение 1: Забрани при търговия с животни

 1. Забранено е публикуването на обяви в платформата BG, които съдържат или се отнасят до категории различни от обявените в платформата.
 2. Забраняват се продажбата на всички видове животни, които не мога да бъдат продавани/разменяни/търгувани и др. по силата на българското и европейското законодателство. Забранява
 3. Забранява се публикуването на обява/и и:
 • Продажбата, вносът, разпространението и отглеждането на пчелни майки, семейства и рояци извън определените по чл. 18, ал. 1 от Закона за пчеларството;
 • (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) продажбата, търговията и превозването на пчелни майки и рояци без сертификат за произход, издаден от развъдна организация, получила разрешение по смисъла на чл. 29а от Закона за животновъдството;
 • (изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) търговията и превозването на пчелни майки, семейства и рояци без ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване/транспортиране на животни.
 • Продажбата на примати - чл.169 от Закон за ветеринарномедицинската дейност
 • Продажба на диви котки – чл. 21 от Закона за защита на животните
 • Продажбата на животни заловени в дивата природа - чл.38, от Закона за биологичното разнообразие
 • Продажбата на защитени и застрашени видове, както и животни забранени за продажба от ЗВД - чл.37, чл.38 и чл.100 от Закона за биологичното разнообразие и чл.182 от Закон за ветеринарномедицинската дейност
 • Продажба на животни, които все още са зависими от майка си за хранене и грижа: - чл.20 от Наредба № 41 от 10 декември 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни:
  • кучета - 8 седмици;
  • котки - 8 седмици;
  • зайци - 5 седмици;
  • морски свинчета - 5 седмици;
  • плъхове - 3 седмици;
  • мишки - 3 седмици;
  • хамстери - 5 седмици.
  • Птици и влечуги – 10 седмици (Препоръчително)
 • Продажбата на живи гръбначни животни, които се предлагат за храна на други животни или хора - чл.7, от Закона за защита на животните
 • Продажба на животни предлагани за боеве - чл.325а от Наказателния кодекс
 • Продажба на животни с купирани опашки/уши/крила - чл.7 от Закон за защита на животните
 • Продажба чрез Публикуването на снимки или обяви, които са унизителни за животното или компрометират благосъстоянието на животното - чл.7 от Закон за защита на животните
 • Изпращане на животни с куриер – чл.163 от Закон за ветеринарномедицинската дейност, освен в случаите на лицензирани превозвачи по чл.163 от Закон за ветеринарномедицинската дейност.
 • Продажба на животни от лица под 18-годишна възраст - чл.11 от Закон за защита на животните
 • Продажба на котки с отстранени фаланги от предните лапи - чл.7, от Закона за защита на животните
 • Търговията със суровини и храни, добити от животни, отглеждани в обекти, които не са регистрирани като животновъдни обекти – чл.37 от Закона за биологичното разнообразие
 • Продажбата на животни на лица под 18-годишна възраст без съгласието на родител/настойник.
 • Продажба на екземпляри от разред примати и на диви котки, с изключение на зоологически градини и спасителни центрове. Под примати следва да се има предвид.
 • Продажбата на защитени животински видове по чл. 37 и 47 от Закона за биологичното разнообразие. Отглежданите видове се отнемат в полза на държавата, когато няма специално разрешително от Министерството на околната среда и водите.

Продажбата на видове птици, посочени в приложение №6 към чл.47, ал.2 от Закона за биологичното разнообразие, а именно:

ПТИЦИ

AVES

РАЗРЕД

ANSERIFORMES

ГЪСКОПОДОБНИ

Сем. Патици

Anatidae

Зеленоглава патица

Anas platyrynchos

Шилоопашата патица

Anas acuta

Клопач

Anas clypeata

Зимно бърне

Anas crecca

Фиш

Anas penelope

Голяма белочела гъска

Аnser albifrons

Качулата потапница

Aythya fuligula

РАЗРЕД

GALLIFORMES

КОКОШОПОДОБНИ

Сем. Фазанови

Phasanidae

Тракийски кеклик

Alectoris chukar

Яребица

Perdix perdix

Колхидски фазан

Phasianus colchicus

Глухар

Tetrao urogallus

РАЗРЕД

GRUIFORMES

ЖЕРАВОПОДОБНИ

Лиска

Fulica atra

РАЗРЕД ДЪЖДОСВИРЦО-

CHARADRIIFORMES

ПОДОБНИ

Сем. Бекаси

Scolopacidae

Средна бекасина

Gallinago gallinago

Горски бекас

Scolopax rusticola

РАЗРЕД

COLUMBIFORMES

ГЪЛЪБОПОДОБНИ

Сем. Гълъби

Columbidae

Гривяк

Columba palumbus

Домашен гълъб

Columba livia forma

domestica

Продажба на дивите животински видове, посочени в приложение №3 към чл. 37 от Закон за биологичното разнообразие:

1. ГРЪБНАЧНИ

1. VERTEBRATES

БОЗАЙНИЦИ

MAMMALIA

РАЗРЕД НАСЕКОМОЯДНИ

INSECTIVORA

Сем. Таралежи

Erinaceidae

Таралеж

Erinaceus concolor

Сем. Земеровки

Soricidae

Етруска земеровка

Suncus etruscus

РАЗРЕД ПРИЛЕПИ

CHIROPTERA

Сем. Подковоноси прилепи

Rhinolophidae

Средиземноморски подковонос

Rhinolophus blasii

Южен подковонос

Rhinolophus euryale

Голям подковонос

Rhinolophus ferrumequinum

Малък подковонос

Rhinolophus hipposideros

Подковонос на Мехели

Rhinolophus mehelyi

Сем. Булдогови прилепи

Molossidae

Булдогов прилеп

Tadarida teniotis

Сем. Гладконоси прилепи

Vespertilionidae

Широкоух прилеп

Barbastella barbastellus

Северен вечерник

Eptesicus nilssoni

Полунощен прилеп

Eptesicus serotinus

Савиево прилепче

Hypsugo savii

Дългокрил прилеп

Miniopterus schreibersi

Алкатоев (бакембардов) нощник

Myotis alcathoe

Златист нощник

Myotis aurescens

Дългоух нощник

Myotis bechsteini

Остроух нощник

Myotis blythi

Нощник на Брандт

Myotis brandti

Дългопръст нощник

Myotis capaccinii

Езерен нощник

Myotis dasycneme

Воден нощник

Myotis daubentoni

Мустакат нощник

Myotis mystacinus

Трицветен нощник

Myotis emarginatus

Голям нощник

Myotis myotis

Нощник на Натерер

Myotis nattereri

Голям вечерник

Nyctalus lasiopterus

Малък вечерник

Nyctalus leisleri

Ръждив вечерник

Nyctalus noctula

Кафяво прилепче

Pipistrellus pipistrellus

Малко кафяво прилепче

Pipistrellus pygmaeus

Прилеп на Натузий

Pipistrellus nathusii

Средиземноморско прилепче

Pipistrellus kuhlii

Кафяв дългоух прилеп

Plecotus auritus

Сив дългоух прилеп

Plecotus austriacus

Двуцветен прилеп

Vespertilio murinus

РАЗРЕД ГРИЗАЧИ

RODENTIA

Сем. Сънливци

Gliridae

Мишевиден сънливец

Myomimus roachi

Лешников сънливец

Muscardinus avellanarius

Сем. Скачащи мишки

Dipodidae

Скачаща (степна) мишка

Sicista subtilis

Сем. Хомяци

Cricetidae

Добруджански (среден) хомяк

Mesocricetus newtoni

Сив (малък) хомяк

Cricetulus migratorius

Обикновен (голям) хомяк

Cricetus cricetus

РАЗРЕД ХИЩНИЦИ

CARNIVORA

Сем. Мечки

Ursidae

Кафява мечка

Ursus arctos (*)

Сем. Порови

Mustelidae

Видра

Lutra lutra (*)

Златка

Martes martes

Невестулка

Mustela nivalis

Степен пор

Mustela eversmanni

Пъстър пор

Vormela peregusna

Сем. Котки

Felidae

Рис

Felis lynx (*)

Европейска дива котка

Felis silvestris

Сем. Същински тюлени

Phocidae

Тюлен монах

Monachus monachus (*)

РАЗРЕД ЧИФТОКОПИТНИ

ARTIODACTYLA

Сем. Кухороги

Bovidae

Дива коза

Rupicapra rupicapra (*)

РАЗРЕД КИТОПОДОБНИ

CETACEA

Сем. Морски свине

Phocoenidae

Муткур (морска свиня)

Phocoena phocoena

Сем. Делфини

Delphinidae

Делфин

Delphinus delphis (*)

Афала

Tursiops truncatus (*)

ПТИЦИ

AVES

РАЗРЕД ГМУРКАЧОПОДОБНИ

GAVIIFORMES

Сем. Гмуркачови

Gaviidae

Червеногуш гмуркач

Gavia stellata

Черногуш гмуркач

Gavia arctica

Черноклюн гмуркач

Gavia immer

РАЗРЕД ГМУРЕЦОПОДОБНИ

PODICIPEDIFORMES

Сем. Гмурецови

Podicipedidae

Ушат гмурец

Podiceps auritus

Голям гмурец

Podiceps cristatus

Червеноврат гмурец

Podiceps grisegena

Черноврат гмурец

Podiceps nigricollis

Малък гмурец

Tachybaptus ruficollis

РАЗРЕД БУРЕВЕСТНИКОПОДОБНИ

PROCELLARIIFORMES

Сем. Буревестникови

Procellariidae

Жълтоклюн буревестник

Calonectris /Procellaria/ diomedea

Обикновен буревестник

Puffinus yelkouan

РАЗРЕД ПЕЛИКАНОПОДОБНИ

PELECANIFORMES

Сем. Корморани

Phalacrocoracidae

Среден корморан

Phalacrocorax aristotelis

Малък корморан

Phalacrocorax pygmeus (*)

Сем. Пеликани

Pelecanidae

Къдроглав пеликан

Pelecanus crispus (*)

Розов пеликан

Pelecanus onocrotalus

Сем. Рибоядови

Sulidae

Бял рибояд

Мorus bassanus

РАЗРЕД ЩЪРКЕЛОПОДОБНИ

CICONIIFORMES

Сем. Чаплови

Ardeidae

Гривеста чапла

Ardeola ralloides

Ръждива чапла

Ardea purpurea

Сива чапла

Ardea cinerea

Голям воден бик

Botaurus stellaris

Биволска чапла

Bubulcus ibis

Голяма бяла чапла

Egretta alba

Малка бяла чапла

Egretta garzetta

Малък воден бик

Ixobrychus minutus

Нощна чапла

Nycticorax nycticorax

Сем. Щъркелови

Ciconiidae

Бял щъркел

Ciconia ciconia

Черен щъркел

Ciconia nigra

Сем. Ибисови

Threskiornithidae

Бяла лопатарка

Plаtalea leucorodia

Блестящ ибис

Plegadis falcinellus

Сем. Фламингови

Phoenicopteridae

Розово фламинго

Phoenicopterus ruber

РАЗРЕД ГЪСКОПОДОБНИ

ANSERIFORMES

Сем. Патицови

Anatidae

Сърпокрила патица

Anas falcata

Сива патица

Anas strepera

Малка белочела гъска

Аnser erythropus

Посевна гъска

Аnser fabalis

Сива гъска

Аnser аnser

Снежна гъска

Аnser caerulescens

Белоока потапница

Aythya nyroca

Кафявоглава потапница

Aythya ferina

Планинска потапница

Aythya marila

Червеногуша гъска

Branta ruficollis

Звънарка

Bucephala clangula

Ледена потапница

Clangula hyemalis

Тундров лебед

Cygnus bewickii

Ням лебед

Cygnus olor

Поен лебед

Cygnus cygnus

Мраморна патица

Маrmaronetta angustirostris

Кадифена потапница

Мelanitta fusca

Траурна потапница

Мelanitta nigra

Малък нирец

Mergus albellus

Голям нирец

Mergus merganser

Среден нирец

Mergus serrator

Червеноклюна потапница

Netta rufina

Тръноопашата потапница

Oxyura leucocephala

Обикновена гага

Somateria mollissima

Ръждив ангъч

Тadorna ferruginea (*)

Бял ангъч

Тadorna tadorna

РАЗРЕД СОКОЛОПОДОБНИ

FALCONIFORMES

Сем. Орли рибари

Pandionidae

Орел рибар

Pandion haliaetus (*)

Сем. Ястребови

Accipitridae

Късопръст ястреб

Accipiter brevipes

Голям ястреб

Accipiter gentilis

Малък ястреб

Accipiter nisus

Черен лешояд

Aegypius monachus (*)

Скален орел

Aquila chrysaetos

Голям креслив орел

Aquila clanga

Кръстат (царски) орел

Aquila heliaca

Малък креслив орел

Aquila pomarina

Степен орел

Aquila rapax

Обикновен мишелов

Buteo buteo

Северен мишелов

Buteo lagopus

Белоопашат мишелов

Buteo rufinus

Орел змияр

Circаеtus gallicus

Тръстиков блатар

Circus aeruginosus

Полски блатар

Circus cyaneus

Степен блатар

Circus macrourus

Ливаден блатар

Circus pygargus

Пепелява каня

Elanus caeruleus

Брадат лешояд

Gypaetus barbatus (*)

Белоглав лешояд

Gyps fulvus (*)

Белоопашат морски орел

Haliaeetus albicilla (*)

Ястребов орел

Hieraaetus fasciatus

Малък орел

Hieraaetus pennatus

Черна каня

Milvus migrans

Червена каня

Milvus milvus

Египетски лешояд

Neophron percnopterus

Осояд

Pernis apivorus

Сем. Соколови

Falconidae

Далматински сокол

Falco biarmicus (*)

Ловен сокол

Falco cherrug (*)

Малък сокол

Falco columbarius

Средиземноморски сокол

Falco eleonorae

Белошипа ветрушка

Falco naumanni

Сокол скитник

Falco peregrinus (*)

Орко

Falco subbuteo

Черношипа ветрушка (Керкенез)

Falco tinnunculus

Вечерна ветрушка

Falco vespertinus

РАЗРЕД КОКОШОПОДОБНИ

GALLIFORMES

Сем. Фазанови

Phasianidae

Лещарка

Bonasa bonasia

РАЗРЕД ЖЕРАВОПОДОБНИ

GRUIFORMES

Сем. Жеравови

Gruidae

Момин жерав

Anthropoides virgo

Сив жерав

Grus grus

Сем. Дърдавцови

Rallidae

Ливаден дърдавец

Crex crex (*)

Зеленоножка

Gallinula chloropus

Голяма пъструшка

Porzana porzana

Средна пъструшка

Porzana parva

Малка пъструшка

Porzana pusilla

Воден дърдавец

Rallus aquaticus

Сем. Дроплови

Otididae

Дропла

Otis tarda

Стрепет

Tetrax tetrax

РАЗРЕД ДЪЖДОСВИРЦОПОДОБНИ

CHARADRIIFORMES

Сем. Туриликови

Burhinidae

Турилик

Burhinus oedicnemus

Сем. Дъждосвирцови

Charadriidae

Каменообръщач

Arenaria interpres

Морски дъждосвирец

Charadrius alexandrinus

Речен дъждосвирец

Charadrius dubius

Пясъчен дъждосвирец

Charadrius hiaticula

Планински дъждосвирец

Eudromias morinellus

Шипокрила калугерица

Haplopterus spinosus

Златистопер дъждосвирец

Pluvialis apricaria

Сребристопер дъждосвирец

Pluvialis squatarola

Обикновена калугерица

Vanellus vanellus

Белоопашата калугерица

Vanellus leucurus

Сем. Стридоядови

Haematopididae

Стридояд

Haematopus ostralegus

Сем. Бекасови

Scolopacidae

Късокрил кюкавец

Actitis hypoleucos

Трипръст брегобегач

Calidris alba

Тъмногръд брегобегач

Calidris alpina

Голям брегобегач

Calidris canutus

Кривоклюн брегобегач

Calidris ferruginea

Малък брегобегач

Calidris minuta

Сив брегобегач

Calidris temminckii

Голяма бекасина

Gallinago media

Плоскоклюн блатобегач

Limicola falcinellus

Черноопашат крайбрежен бекас

Limosa limosa

Пъстроопашат крайбрежен бекас

Limosa lapponica

Малка бекасина

Lymnocryptes minimus

Голям свирец

Numenius arquata

Малък свирец

Numenius phaeopus

Тънкоклюн свирец

Numenius tenuirostris

Бойник

Philomachus pugnax

Голям червеноног водобегач

Tringa erythropus

Малък горски водобегач

Tringa glareola

Голям зеленоног водобегач

Tringa nebularia

Голям горски водобегач

Tringa ochropus

Малък зеленоног водобегач

Tringa stagnatilis

Малък червеноног водобегач

Tringa totanus

Жълтокрак брегобегач

Xenus cinereus

Сем. Саблеклюнови

Recurvirostridae

Кокилобегач

Himantopus himantopus

Саблеклюн

Recurvirostra avosetta

Сем. Листоногови

Phalaropodidae

Тънкоклюн листоног

Phalaropus lobatus

Плоскоклюн листоног

Phalaropus fulicarius

Сем. Огърличникови

Glareolidae

Кафявокрил огърличник

Glareola pratincola

Чернокрил огърличник

Glareola nordmanni

Сем. Чайкови

Lariidae

Белобуза рибарка

Chlidonias hybridus

Белокрила рибарка

Chlidonias leucopterus

Черна рибарка

Chlidonias niger

Дебелоклюна рибарка

Geochelidon nilotica

Чайка буревестница

Larus canus

Малка черногърба чайка

Larus fuscus

Дългоклюна чайка

Larus genei

Голяма черногърба чайка

Larus marinus

Малка черноглава чайка

Larus melanocephalus

Малка чайка

Larus minutus

Речна чайка

Larus ridibundus

Трипръста чайка

Rissa tridactyla

Белочела рибарка

Sterna albifrons

Каспийска рибарка

Sterna caspia

Речна рибарка

Sterna hirundo

Гривеста рибарка

Sterna sandvicensis

Полярна рибарка

Sterna paradisaea

Сем. Морелетникови

Stercorariudae

Голям морелетник

Stercorarius pomarinus

Среден морелетник

Stercorarius parasiticus

РАЗРЕД ГЪЛЪБОПОДОБНИ

COLUMBIFORMES

Сем. Пустинаркови

Pteroclididae

Пухопръста пустинарка

Syrrhaptes paradoxus

Сем. Гълъбови

Columbidae

Див скален гълъб

Columba livia livia

Гълъб хралупар

Columba oenas

РАЗРЕД КУКУВИЦОПОДОБНИ

CUCULIFORMES

Сем. Кукувицови

Cuculidae

Качулата кукувица

Clamator glandarius

Обикновена кукувица

Cuculus canorus

РАЗРЕД СОВОПОДОБНИ

STIGIFORMES

Сем. Забулени сови

Tytonidae

Забулена сова

Tyto alba

Сем. Същински сови

Strigidae

Пернатонога кукумявка

Aegolius funereus

Горска ушата сова

Asio otus

Блатна сова

Asio flammeus

Домашна кукумявка

Athene noctua

Бухал

Bubo bubo

Врабчова кукумявка

Glaucidium passerinum

Снежна сова

Nyctea scandiaca

Чухал

Otus scops

Горска улулица

Strix aluco

Уралска улулица

Strix uralensis

Ястребова сова

Surnia ulula

РАЗРЕД КОЗОДОЕПОДОБНИ

CAPRIMULGIFORMES

Сем. Козодоеви

Caprimulgidae

Козодой

Caprimulgus europaeus

РАЗРЕД БЪРЗОЛЕТОПОДОБНИ

APODIFORMES

Сем. Бързолетови

Apodidae

Черен бързолет

Apus apus

Алпийски бързолет

Apus melba

Блед бързолет

Apus pallidus

РАЗРЕД СИНЯВИЦОПОДОБНИ

CORACIIFORMES

Сем. Земеродни рибарчета

Alcedinidae

Земеродно рибарче

Alcedo atthis

Сем. Синявицови

Coraciidae

Синявица

Coracias garrulus

Сем. Пчелоядови

Мeropidae

Зелен пчелояд

Merops persicus

Сем. Папунякови

Upopidae

Папуняк

Upupa epops

РАЗРЕД КЪЛВАЧОПОДОБНИ

PICIFORMES

Сем. Кълвачови

Picidae

Черен кълвач

Dryocopus martius

Голям пъстър кълвач

Dendrocopos major

Сирийски пъстър кълвач

Dendrocopos syriacus

Среден пъстър кълвач

Dendrocopos medius

Белогръб кълвач

Dendrocopos leucotos

Малък пъстър кълвач

Dendrocopos minor

Въртошийка

Jynx torquilla

Трипръст кълвач

Picoides tridactylus

Сив кълвач

Picus canus

Зелен кълвач

Picus viridis

РАЗРЕД ВРАБЧОПОДОБНИ

PASSERIFORMES

Сем. Чучулигови

Alaudidae

Полска чучулига

Alauda arvensis

Късопръста чучулига

Calandrella brachydactyla

Сива чучулига

Calandrella rufescens

Балканска чучулига

Eremophila alpestris

Качулата чучулига

Galerida cristata

Горска чучулига

Lullula arborea

Дебелоклюна чучулига

Melanocorypha calandra

Белокрила чучулига

Melanocorypha leucoptera

Сем. Лястовицови

Hirundinidae

Градска лястовица

Delichon urbica

Селска лястовица

Hirundo rustica

Червенокръста лястовица

Hirundo daurica

Скална лястовица

Ptyonoprogne rupestris

Брегова лястовица

Riparia riparia

Сем. Стърчиопашкови

Motacillidae

Полска бъбрица

Anthus campestris

Горска бъбрица

Anthus trivialis

Ливадна бъбрица

Anthus pratensis

Тундрова бъбрица

Anthus cervinus

Планинска бъбрица

Anthus spinoletta

Лимонена стърчиопашка

Motacilla citreola

Жълта стърчиопашка

Motacilla flava

Планинска стърчиопашка

Motacilla cinerea

Бяла стърчиопашка

Motacilla alba

Сем. Копринаркови

Bombycillidae

Копринарка

Bombycilla garrulus

Сем. Водни косове

Cinclidae

Воден кос

Cinclus cinclus

Сем. Орехчета

Troglodytidae

Орехче

Troglodytes troglodytes

Сем. Завирушкови

Prunellidae

Сивогуша завирушка

Prunella modularis

Пъстрогуша завирушка

Prunella collaris

Сем. Дроздови

Turdidae

Трънковче

Cercotrichas galactotes

Червеногръдка

Erithacus rubecula

Северен славей

Luscinia luscinia

Южен славей

Luscinia megarhynchos

Синьогушка

Luscinia svecica

Пъстър скален дрозд

Monticola saxatilis

Син скален дрозд

Monticola solitarius

Пустинно каменарче

Oenanathe deserti

Скално каменарче

Oenanthe finschii

Испанско каменарче

Oenanthe hispanica

Ориенталско каменарче

Oenanthe isabellina

Черно каменарче

Oenanthe leucura

Сиво каменарче

Oenanthe oenanthe

Черногърбо каменарче

Oenanthe pleschanka

Домашна червеноопашка

Phoenicurus ochruros

Градинска червеноопашка

Phoenicurus phoenicurus

Ръждивогушо ливадарче

Saxicola rubetra

Черногушо ливадарче

Saxicola torquata

Белогуш дрозд

Turdus torquatus

Кос

Turdus merula

Черногуш дрозд

Turdus ruficollis

Хвойнов дрозд

Turdus pilaris

Поен дрозд

Turdus philomelos

Беловежд дрозд

Turdus iliacus

Имелов дрозд

Turdus viscivorus

Сем. Коприварчеви

Sylviidae

Индийско шаварче

Acrocephalus agricola

Тръстиково шаварче

Acrocephalus arundinaceus

Градинско шаварче

Acrocephalus dumetorum

Мустакато шаварче

Acrocephalus melanopogon

Водно шаварче

Acrocephalus paludicola

Мочурно шаварче

Acrocephalus palustris

Крайбрежно шаварче

Acrocephalus schoenobaenus

Блатно шаварче

Acrocephalus scirpaceus

Свилено шаварче

Cettia cetti

Пъстроопашато шаварче

Cisticola juncidis

Малък маслинов присмехулник

Hippolais pallida

Голям маслинов присмехулник

Hippolais olivetorum

Градински присмехулник

Hippolais icterina

Полски цвъркач

Locustella naevia

Речен цвъркач

Locustella fluviatilis

Тръстиков цвъркач

Locustella luscinioides

Планински певец

Phylloscopus bonelli

Жълтоглав певец

Phylloscopus proregullus

Буков певец

Phylloscopus sibilatrix

Елов певец

Phylloscopus collybita

Брезов певец

Phylloscopus trochilus

Червеногушо коприварче

Sylvia cantillans

Малко черноглаво коприварче

Sylvia melanocephala

Орфеево коприварче

Sylvia hortensis

Ястребогушо коприварче

Sylvia nisoria

Малко белогушо коприварче

Sylvia curruca

Голямо белогушо коприварче

Sylvia communis

Градинско коприварче

Sylvia borin

Голямо черноглаво коприварче

Sylvia atricapilla

Черногушо коприварче

Sylvia rueppelli

Жълтоглаво кралче

Regulus regulus

Червеноглаво кралче

Regulus ignicapillus

Сем. Мухоловкови

Muscicapidae

Сива мухоловка

Muscicapa striata

Червеногуша мухоловка

Ficedula parva

Беловрата мухоловка

Ficedula albicollis

Полубеловрата мухоловка

Ficedula semitorquata

Жалобна мухоловка

Ficedula hypoleuca

Сем. Мустакати синигери

Timaliidae

Мустакат синигер

Panurus biarmicus

Сем. Дългоопашати синигери

Aegithalidae

Дългоопашат синигер

Aegithalos caudatus

Сем. Синигерови

Paridae

Лъскавоглав синигер

Parus palustris

Жалобен синигер

Parus lugubris

Матовоглав синигер

Parus montanus

Качулат синигер

Parus cristatus

Черен синигер

Parus ater

Син синигер

Parus caeruleus

Голям синигер

Parus major

Сем. Зидаркови

Sittidae

Горска зидарка

Sitta europaea

Скална зидарка

Sitta neumayer

Сем. Скалолазкови

Tichodromadidae

Скалолазка

Tichodroma muraria

Сем. Дърволазкови

Certhiidae

Горска дърволазка

Certhia familiaris

Градинска дърволазка

Certhia brachydactyla

Сем. Торбогнезди синигери

Remizidae

Торбогнезд синигер

Remiz pendulinus

Сем. Авлигови

Oriolidae

Авлига

Oriolus oriolus

Сем. Сврачкови

Laniidae

Червеногърба сврачка

Lanius collurio

Черночела сврачка

Lanius minor

Сива сврачка

Lanius excubitor

Червеноглава сврачка

Lanius senator

Белочела сврачка

Lanius nubicus

Сем. Вранови

Corvidae

Гарван

Corvus corax

Сокерица

Nucifraga caryocatactes

Жълтоклюна гарга

Pyrrhocorax graculus

Сем. Скорцови

Sturnidae

Розов скорец

Sturnus roseus

Сем. Тъкачови

Ploceidae

Снежна чинка

Montifringilla nivalis

Испанско врабче

Passer hispaniolensis

Полско врабче

Passer montanus

Скално врабче

Petronia petronia

Сем. Чинкови

Fringillidae

Обикновено конопарче

Carduelis cannabina

Щиглец

Carduelis carduelis

Зеленика

Carduelis chloris

Брезова скатия

Carduelis flammea

Жълтоклюно конопарче

Carduelis flavirostris

Елшова скатия

Carduelis spinus

Червена чинка

Carpodacus erythrinus

Черешарка

Coccothraustes coccothraustes

Обикновена чинка

Fringilla coelebs

Планинска чинка

Fringilla montifringilla

Кръсточовка

Loxia curvirostra

Червенушка

Pyrrhula pyrrhula

Диво канарче

Serinus serinus

Сем. Овесаркови

Emberizidae

Лапландска овесарка

Calcarius lapponicus

Белоглава овесарка

Emberiza leucocephalos

Жълта овесарка

Emberiza citrinella

Зеленогуша овесарка

Emberiza cirlus

Сивоглава овесарка

Emberiza cia

Градинска овесарка

Emberiza hortulana

Белогуша овесарка

Emberiza rustica

Малка овесарка

Emberiza pusilla

Тръстикова овесарка

Emberiza schoeniclus

Черноглава овесарка

Emberiza melanocephala

Сива овесарка

Miliaria calandra

Снежна овесарка

Plectrophenax nivalis

ВЛЕЧУГИ

REPTILIA

РАЗРЕД КОСТЕНУРКИ

CHELONIA (TESTUDINES)

Сем. Морски костенурки

Cheloniidae

Зелена морска костенурка

Chelonia mydas

Карета

Caretta caretta

Сем. Сухоземни костенурки

Testudinidae

Шипобедрена костенурка

Testudo graeca

Шипоопашата костенурка

Testudo hermanni (*)

Сем. Блатни костенурки

Emydidae

Обикновена блатна костенурка

Emys orbicularis

Южна блатна костенурка

Mauremys rivulata (Mauremis caspica rivulata)

РАЗРЕД ГУЩЕРИ

LACERTILIA (SAURIA)

Сем. Сцинкови гущери

Scincidae

Късокрак гущер

Ablepharus kitaibeli

Сем. Гущери

Lacertidae

Ливаден гущер

Lacerta agilis

Ивичест гущер

Lacerta trilineata

Зелен гущер

Lacerta viridis

Живороден гущер

Lacerta vivipara (Zootoca vivipara)

Змиеок гущер

Ophisops elegans

Македонски гущер

Podarcis erhardii

Стенен гущер

Podarcis muralis

Кримски гущер

Podarcis taurica

Сем. Гекони

Gekkonidae

Нощен гущер (гекон)

Cyrtopodion kotschyi (Gymnodactylus kotschyi)

Сем. Слепоци

Anguidae

Слепок

Anguis fragilis

Жълтокоремен гущер

Ophisaurus apodus

РАЗРЕД ЗМИИ

OPHIDIA

Сем. Червейници

Typhlopidae

Змия червейница

Typhlops vermicularis

Сем. Бои

Boidae

Змия пясъчница

Eryx jaculus

Сем. Смокове

Colubridae

Тънък стрелец

Coluber najadum (Platyceps najadum)

Смок-стрелец (Синурник)

Coluber caspius (Coluber jugularis caspius)

Черноврата стрелушка

Coluber rubriceps (Platyceps collaris) (*)

Медянка

Coronella austriaca

Леопардов смок

Elaphe situla (Zamenis situla) (*)

Ивичест смок

Elaphe quatuorlineata

Пъстър смок

Elaphe sauromates

Смок мишкар

Elaphe longissima (Zamenis longissimus)

Вдлъбнаточел смок

Malpolon monspessulanus

Сива водна змия

Natrix tessellata

Котешка змия

Telescopus fallax

Сем. Отровници

Viperidae

Пепелянка

Vipera ammodytes

Остромуцунеста усойница

Vipera ursinii

ЗЕМНОВОДНИ

AMPHIBIA

РАЗРЕД ОПАШАТИ

CAUDATA

Сем. Саламандрови

Salamandridae

Дъждовник

Salamandra salamandra

Алпийски тритон

Triturus alpestris

Гребенест тритон

Triturus cristatus

Италиански тритон

Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)

Добруджански тритон

Triturus dobrogicus

Голям гребенест тритон

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)

Обикновен (малък) тритон

Triturus vulgaris

РАЗРЕД БЕЗОПАШАТИ

ANURA

Сем. Крастави жаби

Bufonidae

Зелена крастава жаба

Bufo viridis

Кафява крастава жаба

Bufo bufo

Сем. Кръглоезичести жаби

Discoglossidae

Червенокоремна бумка

Bombina bombina

Жълтокоремна бумка

Bombina variegata

Сем. Жаби дървесници

Hylidae

Жаба дървесница

Hyla arborea

Сем. Чесновници

Pelobatidae

Обикновена чесновница

Pelobates fuscus

Балканска чесновница

Pelobates syriacus balcanicus

Сем. Водни жаби

Ranidae

Гръцка дългокрака жаба

Rana graeca

РИБИ

PISCES

РАЗРЕД ЕСЕТРОПОДОБНИ

ACIPENSERIFORMES

Шип

Acipenser nudiventris

Немска есетра

Acipenser sturio

РАЗРЕД КОСТУРОПОДОБНИ

PERCIFORMES

Сем. Костурови

Percidae

Високотел бибан

Gymnocephalus baloni

2. БЕЗГРЪБНАЧНИ

2. INVERTEBRATES

ТИП ЧЛЕНЕСТОНОГИ

ARTHRODOPA

КЛАС НАСЕКОМИ

INSECTA

РАЗРЕД ВОДНИ КОНЧЕТА

ODONATA

Сем. Гомфиди

Gomphidae

Офиогомфус

Ophiogomphus cecilia

Сем. Кордулегастриди

Cordulegastridae

Кордулегастер

Cordulegaster heros

Сем. Кобилички, либелулиди

Libellulidae

Леукориния

Leucorrhinia pectoralis

РАЗРЕД ПРАВОКРИЛИ

ORTHOPTERA

Сем. Обикновени дългопипални скакалци

Tettigoniidae

Малка сага

Saga pedo

Сем. Катантопиди

Catantopidae

Одонтоподизма

Odontopodisma rubripes

Обикновен паракалоптенус

Paracaloptenus caloptenoides

РАЗРЕД ТВЪРДОКРИЛИ

COLEOPTERA

Сем. Бръмбари бегачи

Carabidae

Карабус

Carabus hungaricus

Карабус

Carabus variolosus

Бръмбар рогач

Lucanus cervus

Алпийска розалия

Rosalia alpina

Сем. Листороги, торни бръмбари

Scarabaeidae

Осмодерма

Osmoderma eremita

Сем. Сечковци

Cerambycidae

Обикновен сечко

Cerambyx cerdo

РАЗРЕД ПЕПЕРУДИ

LEPIDOPTERA

 

Papilionidae

Аполон червен

Parnassius apolo

Черен аполон

Parnassius mnemosyne

Зеринция

Zerynthia polyxena

Сем. Белянки

Pieridae

Лептидеа

Leptidea morsei

Балканска жълтушка

Colias balcanica

Жълтушка

Colias myrmidone

Сем. Синевки

Lycaenidae

Лицена

Lycaena dispar

Полиоматус

Polyommatus eroides

Гигантска синевка

Maculinea arion

Макулинеа

Maculinea nausithous

Сем. Многоцветници

Nymphalidae

Родопска кадифянка

Erebia rhodopensis

Сатирче

Coenonympha oedipus

Апатура

Apatura metis

Хидриас

Hypodryas maturna (Euphydryas maturna)

Лофигна

Lophinga achine

Бяло-v

Nymphalis vaualbum

Сем. Лазиокампиди

Lasiocampidae

Торбогнездница

Eriogaster catax

Сем. Педомерки

Geometriade

Лигниоптера

Lignyoptera fumidaria

Сем. Вечерници

Sphingidae

Прозерпина

Psoserpinus proserpina

 

Noctuidae

 

Dioszeghyana schmidtii

 

Saturniidae

Розово нощно пауново око

Perisomena caesigema

РАЗРЕД ЦИПОКРИЛИ

HYMENOPTERA

Сем. Мравки

Formicidae

Червена горска мравка

Formica rufa

ТИП МЕКОТЕЛИ

MOLLUSCA

КЛАС ОХЛЮВИ

GASTROPODA

РАЗРЕД ДРЕВНИ ГАСТРОПОДИ

ARCHAEOGASTROPODA

Сем. Неритиди

Neritidae

Ивичест теодоксус

Theodoxus transversalis

РАЗРЕД ВОДНИ БЕЛОДРОБНИ ОХЛЮВИ

BASOMMATOPHORA

Сем. Планорбиди

Planorbidae

Анизус

Anisus vorticulus

КЛАС МИДИ

BIVALVIA

Сем. Бисерни миди

Unionoidae

Бисерна мида

Unio crassus

Тази страница използва "бисквитки", за да подобри начина си на представяне и своята функционалност.

Приемам бисквитките